Wikia

Monster Hunter Wiki

Xiphias Gladius (MH3U)

13,714pages on
this wiki
Talk0

Notes

  • "Xiphias Gladius" is the scientific name of the Common swordfish.
  • The name of the weapon, Xiphias Gladius, means "swordfish sword" in Latin.

Around Wikia's network

Random Wiki